Gallery

Dimarchopoulou, Tsikliras, Pardalou (2018)

Dimarchopoulou, Tsikliras, Pardalou (2018)

Stergiou, Tsikliras (Ichthyological Conference, Kavala, 2016)

Stergiou, Tsikliras (Ichthyological Conference, Kavala, 2016)

Economidis, Koutrakis, Apostolou, Bobori, Froese, Dimarchopoulou, Stergiou (Ichthyological Conference, Kavala, 2016)

Economidis, Koutrakis, Apostolou, Bobori, Froese, Dimarchopoulou, Stergiou (Ichthyological Conference, Kavala, 2016)

Pardalou, Tsikliras, Dimarchopoulou (2016)

Pardalou, Tsikliras, Dimarchopoulou (2016)

Tsikliras, Economidis (2013)

Tsikliras, Ntislidou, Despoti, Petriki, Bobori, Stergiou (2013)

Stergiou, Bobori, Tsikliras (2013)

Stergiou, Pauly, Tsikliras (2013)

Stergiou, Pauly, Tsikliras (2013)

Tsikliras, Stergiou (2013)

Tsikliras, Stergiou (2013)

Moutopoulos, Stergiou, Tsikliras (2006)

Moutopoulos, Stergiou, Tsikliras (2006)

Valoukas, Kyparissis, Bobori, Koutrakis (1988)

Valoukas, Kyparissis, Bobori, Koutrakis (1988)

Kokkinakis, Valoukas, Eleftheriadis + (1988)

Kokkinakis, Valoukas, Eleftheriadis (1988)