Authorships

Shouting fishes (2011)

KI Stergiou
PK Karachle
AC Tsikliras
I Mamalakis

Fisheries Biology (2016)

KI Stergiou
AC Tsikliras

Aquaculture (2016)

E Voultsiadou
T Abatzopoulos
E Antonopoulou
K Ganias
S Gkelis
A Staikou
A Triantafyllidis

Chapter authorships

Global Atlas of Marine Fisheries (2016)

KI Stergiou
AC Tsikliras

Integrated Principles of Zoology (2015), translation

E Michaloudi
KI Stergiou
AC Tsikliras
K Ganias

Advances in Fisheries Science (2008)

KI Stergiou
AC Tsikliras

State of Hellenic Fisheries (2007)

KI Stergiou
AC Tsikliras

Editorships